Winkelwagen  

Geen producten

Verzendkosten 0,00 €
Totaal 0,00 €

Algemene verkoopsvoorwaarden

Vooraf
De algemene verkoopsvoorwaarden worden afgesloten door enerzijds; de vennootschap als rechtspersoon: Tiss et Teint bvba met maatschappelijke zetel te 7911 Frasnes lez Anvaing, 5 Grandrieu, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0449 456 626, btw-nummer BE0 449.456.626, hierna "de VERKOPER" genoemd en anderzijds, door iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te verrichten via de website van de verkoper, hierna "de KOPER" genoemd.
Voorwerp
Deze algemene voorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen de VERKOPER en de KOPER alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op alle aankopen die via de website van de VERKOPER worden verricht, ongeacht het een professionele of particuliere KOPER betreft.
De verwerving van een goed of dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de KOPER van onderhavige algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de VERKOPER zijn goedgekeurd.
DE VERKOPER behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval zullen de voorwaarden, die op de datum van de bestelling door de KOPER geldig waren, toepasbaar zijn.
Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten
De aangeboden producten en diensten zijn deze uit de op de website van de VERKOPER gepubliceerde catalogus.
De foto's uit de catalogus zijn zo accuraat mogelijk, maar bieden geen garantie op een perfecte gelijkenis met het product, inzonderheid wat betreft de kleur.
Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar is/zijn, dan zal de VERKOPER de KOPER hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen via een e-mail en hem de keuze bieden om ofwel geduld uit te oefenen ofwel de bestelling van de niet leverbare artikelen kosteloos te annuleren. De beschikbare artikelen zullen gewoon worden geleverd.
De foto's en teksten van de catalogus zijn niet contractueel en dienen enkel ter informatie. De VERKOPER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de foto's of teksten op deze site (www.telaio.be).
Daarnaast zal de VERKOPER in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, ontstaan in verband met de producten, het gebruik ervan, de verkoop ervan of de website.
Prijzen
De prijs van de producten en diensten op de site zijn vermeld in euro, inclusief alle belastingen (btw en andere toepasbare belastingen), exclusief verzendkosten.
De VERKOPER behoudt zich te allen tijde het recht voor om zijn prijzen te wijzigen; de prijzen die op de bestelling toegepast worden, zijn niettemin de prijzen die geldig waren op het moment van de orderbevestiging.
De aangegeven prijzen zijn exclusief de verwerkingskosten van de bestellingen, de transportkosten en de leveringskosten voor zover de leveringen plaatsvinden in de geografische zones hieronder weergegeven.
Leveringskosten
De leveringskosten zijn inclusief de verwerkingskosten van de bestelling, de verpakkingskosten en de transportkosten en kunnen op elk moment verhoogd worden als gevolg van een verhoging van de posttarieven. De leverings- en portkosten worden steeds vermeld, rekening houdend met de door de klant geleverde informatie met betrekking tot het leveringsadres. Deze kosten zijn tevens afhankelijk van het gewicht van de goederen: klik hier.
Zones géographiques
De online verkoop van de producten en diensten, zoals op de site van de verkoper gepresenteerd, is bedoeld voor kopers die in de Europese Unie verblijven en voor leveringen die in deze geografische zone verricht moeten worden:.
Bestellingen
De KOPER die een product of een dienst wenst te kopen, heeft de volgende verplichtingen:
- het identificatieformulier invullen, waarop alle gevraagde informatie verstrekt dient te worden, of, indien van toepassing, het klantennummer verstrekken;
- het bestelformulier online invullen met weergave van alle referenties voor de gekozen producten of diensten;
- de bestelling valideren na controle;
- de betaling verrichten volgens de gangbare voorwaarden;
- de bestelling en de betaling bevestigen.
De bevestiging van de bestelling omvat de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, de erkenning van volledige kennisname van deze voorwaarden, waarmee tevens afstand wordt gedaan van individuele verkoop- of andere voorwaarden.
De verstrekte informatie en de geregistreerde bevestiging vormen het bewijs van de transactie. De bevestiging wordt beschouwd als de handtekening en de aanvaarding van de verrichte operaties.
De VERKOPER zal de bevestiging van de geregistreerde bestelling per elektronische post communiceren.
De VERKOPER behoudt zich de mogelijkheid voor om een lopende bestelling te annuleren in geval van overmacht, in geval van onmogelijkheid om zich bij zijn leveranciers te bevoorraden, sociale conflicten of deeltijdse werkloosheid bij de leverancier of een storing bij de leverancier, onderaannemer of dienstverlener.
Recht op afbestelling
Conform de wetgeving heeft de consument het recht om de verkoper bericht te sturen dat hij van zijn aankoop wenst af te zien, zonder onkosten en zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen volgend op de dag dat de levering van een product of de afsluiting van een dienstcontract heeft plaatsgevonden. Dit recht van afbestelling geldt niet voor de beroepskoper.
Binnen dit tijdsbestek dient de consument zijn bedoeling per e-mail aan te kondigen en het geleverde product op eigen kosten en risico terug te sturen naar de administratieve zetel van de VERKOPER:

Voor België
TELAIO  C/O TISS  ET  TEINT
Z.I. TOURNAI OUEST 2
11 RUE DES SABLIERES
7522 BLANDAIN
Tel : + 32 69 76 50 30
E-mail: info@telaio.be

Voor Frankrijk:
8, rue du Maréchal de lattre de Tassigny
Tel. + 33 366 72 22 88
info@telaio.fr

Beveiligde betalingen
Teneinde de bestellingen binnen de beste levertermijn te kunnen verwerken en een kwalitatieve dienst te kunnen waarborgen, vraagt TELAIO aan de klant om het aankoopbedrag bij bestelling te willen overmaken. In geval van afbestelling is Telaio gehouden aan de terugbetaling van de door de klant betaalde bedragen, zonder vergoedingen. De verzendingskosten zijn ten laste van de koper. Het aankoopbedrag wordt betaald bij bestelling via de Ogone-server waarop TELAIO een beroep doet voor het versleutelen en veilig overdragen van de bankgegevens van de klant:
• Ofwel door het opgeven van het type kaart (Visa, Eurocard, Mastercard), het nummer van de kaart, de vervaldatum en de eventuele CVV op uitdrukkelijk bevel tot debitering van de rekening van de houder van betaalkaart;
• Ofwel via Home Banking (ING Home'Pay, BELFIUS NetBanking en BELFIUS Direct Net, KBC Online en CBC Online).
• Ofwel via Bancontact / Mistercash voor klanten van FORTIS, BELFIUS, ING en VDK Spaarbank.
Toelating: het geld wordt gereserveerd op de rekening van de koper, ofwel in afwachting dat het op de rekening van de handelaar wordt gestort in een tweede stap (data capture), ofwel dat het wordt vrijgegeven wanneer de toelating wordt ingetrokken. NB: De uitgestelde betaling en de toelating gevolgd door de "data capture" zijn enkel van toepassing op betalingen met een creditcard.

Voor vragen over de betalingswijze kan de klant gewoon een e-mail sturen naar info@telaio.be


 
Beveiliging van de elektronische overdracht van kapitaal (EFT).

De transactieprocedures op de verkoopsite TELAIO leverancier gebeuren via uiterst veilige betaaldiensten: het bedrijf OGONE. - www.ogone.com - gebaseerd in Brussel.

Ogone is gespecialiseerd in betalingsbeveiliging en zorgt ervoor dat gevoelige gegevens worden verzonden en opgeslagen volgens de meest stringente veiligheids- en kwaliteitsnormen.

• 1. De kant maakt een verbinding met de website TELAIO, selecteert de artikels die hij in zijn "winkelwagen" heeft geplaatst en verklaart zich bereid om de bestelling te plaatsen.
• 2. Nadat de klant geregistreerd is, geeft hij zijn leveringsadres en facturatiegegevens in. Het totale bedrag van de bestelling, alle taksen en verzendingskosten inbegrepen, wordt weergegeven.
• 3. Na een volledige samenvatting van zijn bestelling, bevestigt de klant dat hij bereid is om over te gaan tot betaling..
• 4. De klant wordt op een transparante wijze doorgestuurd naar de website van Ogone, waar hij zijn betalingsgegevens invult (betalingswijze, home banking, kredietkaartnummer, enz.)
• 5. De betalingsaanvraag wordt doorgestuurd naar de betrokken financiële instelling.
• 6. De klant krijgt het resultaat van de transactie, dat hij kan afdrukken en bewaren als authentiek bewijs.
• 7. TELAIO verricht de automatische behandeling na verkoop en stuurt het pakket op naar de klant.
• Op het ogenblik dat de betalingsparameters dienen te worden ingevuld (stap 4) wordt de klant automatisch doorverwezen naar de website van Ogone. De uitwisseling van gevoelige informatie, zoals het kredietkaartnummer, gebeurt dan ook uitsluitend tussen de klant en de website van Ogone; TELAIO heeft hiervan geen enkele kennis. Dit mechanisme waarborgt niet alleen de vertrouwelijkheid van informatie ten aanzien van TELAIO, maar zorgt er tevens voor dat nieuwe betaalmethodes kunnen worden opgenomen zonder dat de programmering van de site van de handelaar moet worden gewijzigd.

Alle overdrachtskosten (commissies van diverse financiële instellingen) zijn volledig ten laste van TELAIO.

Op het einde van de betalingsprocedure (stap 7) treedt de verkoperssite opnieuw in werking voor de behandeling van de "naverkoop" van de bestelling (updaten van de voorraad, mogelijkheid om een immaterieel goed te downloaden, enz.)

Dit systeem biedt de volgende voordelen voor betalingen via de verkoopsite van TELAIO:
• Vertrouwelijke informatie wordt beveiligd door SSL- of SET-technologie. Alle gegevens worden bijgevolg gecodeerd alvorens zij op het netwerk komen.
• De vertrouwelijkheid van betalingsgegevens wordt gewaarborgd (inzonderheid de kredietkaartnummers).
• Noch de verkoper noch de toepassingen op de website van de verkoper hebben kennis van het nummer van de kredietkaart van de koper.
• De communicatie tussen de browser van de klant en Ogone e-Commerce gebeurt middels SSL 128 bits versleutelingstechnologie. De klant kan geen gebruik maken van een browser die deze versleutelingstechnologie niet ondersteunt. Ogone e-commerce is houder van een certificaat van Verisign.
• Ogone e-commerce wordt beschermd door verschillende firewall-systemen en protocolconversies om de toegang van ongewenste bezoekers tot gegevens of betalingsverwerkers te voorkomen.
• Ogone beschikt over fraudedetectiemodules.

De goederen kunnen ook worden opgehaald op het hoofdkantoor van de verkoper:
TELAIO  C/O  TISS  ET  TEINT  sprl
Z.I. TOURNAI OUEST 2, RUE DES SABLIERES 11 à 7522 BLANDAIN
Tel : + 32 69 76 50 30
E-mail: info@telaio.be

Leveringen
Leveringen dienen te gebeuren op het adres weergegeven op de bestelbon en enkel in de afgesproken geografische zone. De goederen worden op risico van de VERKOPER getransporteerd tot aan het leveringsadres dat door de KOPER werd opgegeven. Vanaf dat moment, neemt de KOPER alle risico's (bij verkoop aan een professionele koper, kan het transport gebeuren op risico van de koper) Levertijden dienen enkel ter informatie; indien zij meer dan dertig dagen vanaf de datum van de bestelling bedragen, heeft de KOPER het recht om af te zien van de aankoop alsook het recht op terugbetaling.
In geval van betaling per overschrijving, zal de bestelling pas verwerkt worden na ontvangst van de aankoopsom. De toepasbare leveringstermijn wordt in dit geval berekend vanaf de dag van ontvangst van de betaling en kan bijgevolg afwijken van de termijn die werd vooropgesteld op de dag van de bestelling.
Indien een consument besluit om de bestelling van een product te annuleren en zijn afbestellingsrecht te laten gelden nadat het product is betaald en reeds vertrokken voor levering, zal de VERKOPER dit product slechts terugbetalen na volledige retour hiervan en op voorwaarde dat het zich in de oorspronkelijke staat bevindt.
Elke onregelmatigheid met betrekking tot de levering dient op de pakbon te worden vermeld. De KOPER dient de staat van de verpakking van de goederen en de inhoud van de levering bij aflevering te controleren en eventuele schade te rapporteren (schade, ontbrekend product ten opzichte van de pakbon, beschadigd pakket, ...) op de pakbon in de vorm van "handgeschreven reserves", vergezeld van de handtekening van de klant, en vervolgens door een brief aan de VERKOPER te verzenden binnen de zeven dagen.
Hij dient tevens een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging te sturen naar de vervoerder met de referenties vermeld op de pakbon en een gedetailleerde beschrijving van de vastgestelde schade.
Een kopie van dit schrijven dient vervolgens te worden bezorgd aan de VERKOPER, die het geschil verder zal opvolgen.
Aansprakelijkheid
De verkoper is binnen het proces van de online verkoop slechts gehouden aan de verplichtingen die binnen zijn bereik liggen; hij kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van het internet, zoals verlies van gegevens, indringing, virussen, dienstonderbrekingen of andere problemen buiten zijn wil. De op de site opgenomen gegevens worden te goeder trouw gegeven. Links naar sites van fabrikanten en/of partners worden louter ter informatie verstrekt. De verkoper is niet verantwoordelijk voor informatie die op deze sites verstrekt wordt. Daarnaast zal de VERKOPER zijn uiterste best doen om zijn verplichtingen na te komen, maar is niet verantwoordelijk voor vertragingen of niet-levering als gevolg van omstandigheden buiten zijn wil, zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen of andere, die de productie, het vervoer of de levering van de producten verhinderen. In geval van vertraging zal de VERKOPER zijn verplichtingen binnen de kortst mogelijke termijn nakomen. Hij behoudt zich hierbij het recht voor om de resterende voorraden op billijke wijze te verdelen onder zijn klanten.
Intellectuele eigendom
Alle elementen van de site van de VERKOPER zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van de verkoper.
Niemand heeft het recht om elementen van de site, volledig of gedeeltelijk, te reproduceren, te exploiteren, verder te verspreiden of te gebruiken, op welke gronden dan ook, ongeacht of dit informatica, visuele of geluidselementen betreft.
Verbindingen, rechtstreeks of per hypertekst, zijn ten strengste verboden zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verkoper.
Persoonlijke gegevens
Alle persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van een bestelling worden door de VERKOPER of zijn medewerkers bewaard en kunnen worden doorgegeven aan de bedrijven waarmee de verkoper – of zijn leveranciers – samenwerkt, als dergelijke communicatie noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.
De gebruiker geeft de verkoper de toestemming om deze gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden ter verbetering van de site, de goederen en de diensten die hij aanbiedt.
Bovendien kunnen deze inlichtingen gebruikt worden voor de verspreiding, via alle communicatiemiddelen, van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klantenkring.
De VERKOPER bewaart tevens de persoonlijke gegevens om de latere bestellingen te vergemakkelijken.
Afgezien van deze omstandigheden, gaat de VERKOPER de verplichting aan om de inlichtingen waarover hij beschikt niet bekend te maken aan een ander bedrijf of een andere maatschappelijke eenheid.
De door de VERKOPER bewaarde gegevens kunnen op verzoek te allen tijde worden opgevraagd en gecorrigeerd.
Bewijs
De partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties de elektronische bewijsmiddelen (zoals maar niet beperkt tot e-mail, elektronische back-ups,… )
De gegevens die onder redelijke veiligheidsomstandigheden zijn opgeslagen in de computersystemen van de VERKOPER worden beschouwd als bewijs van de communicatie aangaande bestellingen en betalingen tussen de partijen.
De archivering van bestelbonnen en facturen gebeurt op betrouwbare en duurzame dragers die ten bewijze kunnen worden voorgelegd. .
Règlement des litiges
Onderhavige online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.
Bij geschillen zullen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd zijn, tenzij bindende bepalingen van openbare orde.